ભોજન બીલ સહાય (Food Bill Scheme) @ Gueedc.gujarat.gov.in

ભોજન બીલ સહાય (Food Bill Scheme) @ Gueedc.gujarat.gov.in

Bhojan Sahay Yojana Gujarat (ભોજન બીલ સહાય) @ Gueedc.gujarat.gov.in

Food Bill Scheme,ભોજન બીલ સહાય,Bhojan Sahay Yojana,foodbill assistance,Bhojan Sahay Yojana Gujarat
ભોજન બીલ સહાય (Food Bill Scheme)

Scheme Name: Food Bill Scheme (ભોજન બીલ સહાય)

  • Bhojan Sahay Yojana
  • Gueedc Bhojan Bill Sahay Yojana
  • Food Bill Scheme
  • Bhojan Sahay Yojana GujaratPlan Form / Support Standards For Bhojan Sahay Yojana Gujarat


Food Bill Scheme | Non-reserved class students studying in Bachelor level Medical, Dental, Technical, Para Medical and studying in a non-government / non-subsidized hostel away from their family and studying outside their taluka. / - will be eligible for food bill assistance.Gujarat Bhojan Sahay Yojana Gujarat By Gueedc.Gujarat.Gov.In


Staying in girls hostels run by any society / trust / institution. Girls studying from 9th to 12th will also be eligible for the above foodbill assistance.


Income limit For Food Bill Scheme

The annual income limit of the family will be Rs. 3.50 lakh or less.


Gujarat Unreserved Education & Economic Development Corporation (Gueedc)


To carry on various activities for overall development of community belonging to unreserved class by way of education, economic development and their social development in the State of Gujarat (except community belonging to scheduled tribe, scheduled caste, socially and economically backward class and their dependents and in accordance with the guidelines or schemes prescribed by the Central Government or by the State Government, either individually or in groups, whether directly or through some agency, in collaboration with the Ministries or Departments of the State/Central Government or such other Financial Institutions under relevant programs for economically and financially viable Schemes and Projects;


ભોજન બીલ સહાય (Food Bill Scheme)

You may like these posts